Over Oppas.nl

Privacy Statement

Oppas.nl is een activiteit van ViaViela B.V. Oppas.nl en ViaViela B.V. handelen bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door Oppas.nl en ViaViela B.V. niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat Oppas.nl en ViaViela B.V. hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die ViaViela B.V. (als gastouderbureau) aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang.

De (persoons)gegevens die in 'mijn account' op Oppas.nl zijn ingevuld, kunnen door de rechthebbende altijd worden aangepast of worden verwijderd. Oppas.nl en ViaViela B.V. verzenden digitale nieuwsberichten met informatie samenhangend met de dienstverlening.